.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اخبار


1396/10/19 سه‌شنبه آغاز طرح آموزش محیط زیست درمدارس استان كرمان با همکاری صنایع سیمان کرمان
آغاز طرح آموزش محیط زیست درمدارس استان كرمان با همکاری صنایع سیمان کرمان
ا
 در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفاظت از محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی وبا استناد به مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، بنابر ضرورت دانش افزایی وتوسعه مشارکت جامعه دانش آموزی کشور در حفاظت از محیط زیست وبه منظور تحقق اهداف فرهنگی وآموزشی سازمان حفاظت محیط زیست وبه لحاظ نقش ورسالت خطیر وزارت آموزش وپرورش در هدایت واستفاده بهینه از ظرفیت دانش آموزان کشور در جریان توسعه فرهنگی اجتماعی کشور،  اداره كل حفاظت محيط زيست استان كرمان به آموزشهای محیط زیستی برای دانش آموزان اهمیت ویژه ای قايل شده است.

در همين رابطه طی مراسمی طرح آموزش زیست محیطی درمدارس کرمان ( اولین مدرسه : دبستان د خترانه جوادباقرزاده، با همکاری صنایع سیمان کرمان آغاز شد .
از برنامه های انجام شده در اين مراسم مي توان به ١-سخنرانی رئیس اداره آموزش وپژوهش اداره کل محیط زیست کرمان٢-سخنراني مدیرHSE کارخانه سیمان کرمان ٣-اجرای برنامه های آموزشی محیط زیستی شاد وموزیکال ٤-اجرای گروه نمایش  ٥-برگزاری مسابقه همراه با اهداءکتاب های محیط زیستی وجوایز
اهداء کارت محیط یار کوچک به دانش آموزان داوطلب به عنوان نمایندگان محیط زیست درمدرسه که اجرای این طرح با استقبال بسیار گرم دانش آموزان ومعلمان مدرسه همراه بود .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر