.
تهدیدات زیست محیطی

نقاط ضعف و تهدید‌های فرآروی توسعه زیست محیطی در بخش محیط طبیعی استان

ü       وجود تعارضات در برخی مناطق تحت مدیریت استان

ü       پایین بودن سطح آگاهی مردم بویژه جوامع محلی در زمینه ارزشهای تنوع زیستی و ضرورت حفظ آن

ü       خشکسالی‌های دوره‌ای و اثرات منفی شدید بر‌ اکوسیستم

ü       عدم پشتوانه قانونی جهت حفاظت و ممنوعیت واگذاری مناطق شکار ممنوع

ü       کمبود امکانات و تجهیزات مناسب ( نظیر موتورسیکلتهای تندرو و خودروهای کمک دار ) و پاسگاههای محیط بانی در مناطق

ü       عدم بکار گیری فنون جدید مدیریت مناطق و دستیابی به شیوه های نوین حفاظت از طبیعت

ü       شکنندگی اکوسیستم خشک استان در برابر تنش های محیطی

ü       ضعف قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران و عدم بهنگام بودن آنها در برابر مقتضیات زمانی

ü       عدم وجود ساختار تشکیلاتی منسجم و متناسب با وظایف دستگاه

ü       کمبود ظرفیتهای پایش، مدیریت و اجرای قوانین

ü       عدم وجود قوانین و مقررات زیست محیطی در زمینه خسارتهایی که به طبیعت وارد می شود

ü       ضعف شدید اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه که پیامد آن عدم انجام امرحفاظت به نحو مطلوب خواهد بود

ü       ناچیز بودن پژوهش ها و مطالعات کاربردی در زمینه تنوع زیستی و زیستگاههای استان

ü       پایین بودن شاخص استاندارد تعداد نیروی اجرایی لازم با وسعت مناطق تحت مدیریت (کمبود شدید نیروی حفاظتی

ü       کمبود اعتبارات در بسیاری زمینه های به خصوص در زمینه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیستی واگذاری بی رویه و بدون نظارت معادن در استان یزد

ü       تاثیر گذاری مسائل اقتصادی و اجتماعی بر روند اجرای پروژه های توسعه در استان

ü       قطع ارتباط زیستگاهها و از بین رفتن یکپارچگی و جزیره ای شدن آنها

ü       توجه یکسویه به گسترش صنعت و معدن و طرحهای توسعه ای بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی و عدم توجه به توان اکولوژیک پهنه های محیط زیست استان

ü       عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی برخی سازمانهای مرتبط و دیگر سازمانها در اجرای طرحهای زیربنایی

ü       عدم تعامل بین دستگاهی در سازمانهای مرتبط با محیط زیست نظیر منابع طبیعی

ü       بخش نگری و عدم وجود استراتژی توسعه مبتنی بر دیدگاههای زیست محیطی و آینده‌نگری

ü       بهره برداری بی رویه از برخی مراتع و عدم تعادل دام و مرتع

ü       بهره برداری بی رویه از سفره‌های آب زیر زمینی

ü       خشکسالی، کمبود بارندگی و فرسایش شدید بادی

ü       پیشروی شنهای روان و افزایش بیابان زایی

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *