.
شماره تماس مدیران اداره کل
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
رضا جزینی زاده مدیرکل 034-31218039
محمد حسین سلیمانی معاون توسعه مدیریت و منابع 034-31218075
فاطمه نژاد سروری معاون فنی 034-31218109
مجتبی نیک طبع معاون نظارت و پایش 034-31218101
نجمه فهرجی رییس اداره محیط طبیعی 034-31218008
قاسم شکری زاده رییس اداره محیط انسانی 034-31218064
رزا پیروزیان رییس اداره امور آزمایشگاهها 034-31218050
منصور پورسینا رییس اداره امور حیات وحش 034-31218092
نجمه نظری رییس اداره پایش 034-31218047
مسعود گروهی رییس اداره امور اداری 034-31218035
فرشته خالقی رییس اداره آموزش و پژوهش 034-31218023
محمد بیگ زاده رییس اداره حراست 034-31218017
ضیاء الدین سلجوقی رییس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد 034-31218091
ابراهیم برجسته رییس اداره فنی و مهندسی 034-31218058
الهام سلطانی رییس اداره امور مالی 034-31218062
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *