.
معرفی مدیران

نام و نام خانوادگی

سمت

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

رضا جزینی زاده

مدیر کل

محمد حسین سلیمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع

فاطمه نژاد سروری

معاون فنی


مجتبی نیک طبع

معاون نظارت و پایش

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *