.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

نشست دکتر جزینی زاده درجلسه اختتامیه طرح آموزش دانش آموزان مدارس استان درراستای تحقق اهداف سند فرابخشی مدیریت مصرف آب وانرژی و..

به گزارش فرشته خالقی رئیس اداره آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان درراستای تحقق اهداف سندفرابخشی وبین بخشی درخصوص آموزش دانش اموزان جهت مدیریت مصرف آب وانرژی... که به صورت سه جانبه بین سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت نیروووزارت آموزش وپرورش منعقد گردیده است جلسه ای صبح امروز یکشنبه مورخ ۱۶ /۲/ ۹۷ باحضور مسئولین ، معلمان ، دانش آموزان ...تشکیل گردید ، گزارش برنامه های به اجرادرآمده درحوزه آموزش مدیریت مصرف انرژی مدارس استان توسط مدیران دستگاههای مذکور، در محل سالن همایشهای شرکت توزیع برق شمال استان ،ارائه شد همچنین در همین ارتباط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در این نشست که با عنوان جلسه اختتامیه طرح آموزش دانش آموزان مدارس استان درراستای تحقق اهداف سند فرابخشی برگزارگردیده سخنانی درخصوص مدیریت آب وانرژی وارائه راهکارهای اجرایی موردنیاز ...بیان نمود.

1234567>>>
نسخه قابل چاپ