فرصت های زیست محیطی آموزش

نقاط قوت عوامل موجود و بالفعل محیط زیست استان هستند که به گونه‌ای در بیان ویژگی‌های زیست محیطی استان مثبت مطرح می‌گردند. فرصتها کلیه عوامل بالقوه و بالفعل و ظرفیت‌های استان هستند که در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار استان به کار می‌روند. این عوامل مواردی را شامل می‌شوند که امکان تأثیرگذاری مستقیم مدیریت کل استان بر آنها وجود دارد و نیز خارج از استان و خارج از اختیار مدیریت استانی است؛ یعنی عواملی که مستقیماً در حیطه وظایف مدیر کل استانی قرار نمی‌گیرد و نیز عواملی که در حوزه وظایف دیگر دستگاه‌های اجرایی استان قرار می‌گیرند. نقاط قوت و فرصت در این بخش عبارتند از:
- وجود تشکلهای غیر دولتی زیست محیطی
- جایگاه ویژه فرهنگی آموزشی محیط زیست استان در ایجاد ارتباط با رسانه های جمعی مانند جراید و صدا و سیما و ... .
- به روز بودن وب سایت اداره کل به عنوان پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی .
-  برگزاری سمینار ها ، کنفرانسها ی علمی و دوره های آموزشی با توجه به نیاز دوره های ویژه کارکنان و دست اندرکاران محیط زیست در استان .
- ایجاد توجه عمومی و حساسیت همگانی در مناسبت های مختلف و برگزاری مراسمات متعدد و ایجاد تقویم زیست محیطی با پوشش بیش از 35 مناسبت  در سال
- وجود مراکز آموزشی تحقیقاتی زیست محیطی مناسب در استان شامل دانشگاه باهنر کرمان، دانشگاه آزاد ، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته زیست محیطی.0
- امکان همکاری بین بخشی در برگزاری مراسمات زیست محیطی ( ارگانها ، صنایع و مراکز آموزشی و تحقیقاتی).
- جمعیت جوان استان بعنوان پایه گذاران توسعه زیست محیطی .
- امکان همکاری آموزشی و پرورشی در ارتقاء سطح زیست محیطی جوانان.
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد