فرصت های زیست محیطی محیط انسانی

نقاط قوت عوامل موجود و بالفعل محیط زیست استان هستند که به گونه‌ای در بیان ویژگی‌های زیست محیطی استان مثبت مطرح می‌گردند. فرصتها کلیه عوامل بالقوه و بالفعل و ظرفیت‌های استان هستند که در جهت حفظ محیط زیست و توسعه پایدار استان به کار می‌روند. این عوامل مواردی را شامل می‌شوند که امکان تأثیرگذاری مستقیم مدیریت کل استان بر آنها وجود دارد و نیز خارج از استان و خارج از اختیار مدیریت استانی است؛ یعنی عواملی که مستقیماً در حیطه وظایف مدیر کل استانی قرار نمی‌گیرد و نیز عواملی که در حوزه وظایف دیگر دستگاه‌های اجرایی استان قرار می‌گیرند.  نقاط قوت و فرصت در این بخش عبارتند از:
-         وجود منابع عظیم معدنی شامل بیش از 40% معادن کشور
-         وجود شهرکها ونواحی صنعتی و صنایع بزرگ و مادر
-         وجود منطقه های ویژه اقتصادی
-         احداث ساختارهای جدید سنجش و پایش صنایع و آلاینده ها در استان نظیر ایستگاههای سنجش هوا و ...
-            رشد چشمگیر صنعتی استان در دهه اخیر
-          وجود شرکتهای تخصصی خدمات فنی و مشاوره ای و ارزیابی زیستی
-    حضور قطبهای کشاورزی واقتصادی در مناطق مختلف استان با عرضه محصولات کشاورزی که به لحاظ اقتصادی دارای ارزش ویژه ای میباشد .
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد