.
واحدهای اداره کل
اداره محیط طبیعی
اداره محیط انسانی
اداره آموزش و پژوهش
اداره روابط عمومی
اداره حقوقی
اداره اداری و مالی
اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
اداره امورآزمایشگاها
اداره نظارت و پایش
اداره نظارت بر حیات وحش
اداره حراست
اداره فنی و مهندسی

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *