شماره تماس مدیران شهرستان ها

1397/2/10 دوشنبه

نام شهرستان

نام خانوادگی رییس شهرستان

شماره اداره

بافت

حسن موسی پور

42427299-42423424

رابر

اسحاق منظری توکلی

42452867

سیرجان

راهدارروح المینی

42302100-42332600

رفسنجان

کامران قربی

6756-34356757

زرن

رحیم منتظر

9985-4620-33429722

راور

یوسف محمدی

33720010-33728610

بم

عیسی عارف کیا

44314270

جیرفت

عباس کریمی

43313310-43313309

کهنوج

حسین عبدالله زاده 

43208176-43205203

انار

احمد شجاعی

34382259

شهربابک

محمد حسین شمس الدینی

34111379-34120490

کوهبنان

حسین روح الامینی

33495247

بردسیر

محمد اعظم پور

33521008

منوجان

هادی جلالی 

43300719

عنبرآباد

نرگس افشارمنش

43290009-43290007

رودبار

سعید محمودی 

43366768

راین

جواد اماندادی

33760110

ریگان

ابراهیمی 44361687

پارک خبر

حسین قتلویی

42416224

قلعه گنج

سلمان کرمی 

43390325

بيشتر
سال 1399 جهش تولید