.
شماره تماس مدیران ادارت شهرستانها

نام شهرستان

نام خانوادگی رییس شهرستان

شماره اداره

بافت

حسن موسی پور

42427299-42423424

رابر

اسحاق منظری توکلی

42452867

سیرجان

محمود علیرضایی

42302100-42332600

رفسنجان

آخوندی

6756-34356757

زرند

کامران قربی

9985-4620-33429722

راور

یوسف محمدی

33720010-33728610

بم

عیسی عارف کیا

44314270

جیرفت

محمد کمالی

43313310-43313309

کهنوج

عباس کریمی

43208176-43205203

انار

احمد شجاعی

34382259

شهربابک

محمد حسین شمس الدینی

34111379-34120490

کوهبنان

حسین روح الامینی

33495247

بردسیر

ضیاء الدین سلجوقی

33521008

منوجان

سلمان کرمی

43300719

عنبرآباد

نرگس افشارمنش

43290009-43290007ف

رودبار

هادی جلالی

43366768

راین

جواد اماندادی

33760110

ریگان

44361687

پارک خبر

حسین قتلویی

42416224

قلعه گنج

حسین عبدا...زاده

43390325

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *