منشور اخلاقی

1397/2/11 سه‌شنبه

۱-داشتن وجدان كاري، حضور منظم و به موقع و آراسته در محل كارخود و الگوي رفتاري مناسبي براي همكاران باشيم.

۲-وظايف مربوطه و مشكل مردم را دلسوزانه؛ صحيح؛ سريع و ساده انجام دهيم.

۳-تسريع در پاسخگويي و برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع.

۴-گوش فرادادن با حوصله و صبر؛ صداقت در سخن گفتن با ارباب رجوع.

۵-از عملكرد و رفتار خود با ساير همكاران ارزيابي داشته باشيم تا هميشه بتوانيم عيوب و نقاط ضعف خود را بر طرف كنيم و در واقع روحيه انتفادپذيري داشته باشيم.

۶-از وسايل و تجهيزاتي  كه براي انجام كارها در اختيار ماست به خوبي نگهداري كنيم و امور محوله را با حداقل هزينه انجام دهيم.

۷-در برخورد با مافوق جانب احترام را پيش بگيريم و از بكار بردن عبارت غيراخلاقي پرهيز كنيم.

۸-خدا و خلق او را در انجام كار خود حاضر و ناظر بدانيم.

۹-سلسله مراتب سازماني را رعايت نموده و حد و مرز را بشناسيم.

۱۰-به آراستگي و زيبايي محيط و حف بهداشت و ايمني محل كار خود اهميت دهيم.

۱۱-از زير كارها شانه خالي نكنيم و اهتمام به راه اندازي كار ارباب رجوع منطبق بر قوانين و مقررات داشته باشيم.

۱۲-اگر از چيزي دقيقاً  اطلاع نداريم اصرار به نظر و حرف خود نداشته باشيم.

۱۳-با ورزش و نرمش خستگي جسمي و ضعف عضلاني خود را جهت خدمت بهتر كاهش دهيم .

۱۴-اطلاعات لازم را در اختيار مراجعان قرار داده و در راستاي انجام كار مراجعين آنان را صحيح راهنمايي كنيم.

۱۵-از شايعه پراكني دوري كنيم و در ايجاد نگرش مثبت در ارباب رجوع كوشا باشيم.

۱۶-از برگزاري دوره هاي آموزشي و تخصصي استقبال كنيم و در يادگيري امور محوله پويايي و تحرك داشته باشيم.

۱۷-فعاليت هاي روزانه خود را بعد از ساعت اداري بررسي و تجزيه و تحليل نماييم.

۱۸-در هنگام عصبانيت تصميم نگيريم و از قضاوت عجولانه پرهيز كنيم.

۱۹-براي انجام مطلوب وظائف ؛ دانش و مهارت خود را ارتقاء دهيم.

۲۰-خود را محصور در پرونده ها نامه ها و ارجاعات نكنيم و كارها را طوري اولويت بندي و طبقه بندي كنيم كه دچار خستگي نشويم.

۲۱-در گفتار و كردارمان تواضع؛ فروتني؛ رازداري و صداقت داشته باشيم.

۲۲-كارها و مسائل خانه را به اداره نياوريم و مسائل اداره را به خانه منتقل نكنيم.

۲۳-براي انجام مطلوب وظائف دانش و مهارت هاي گفتاري و نوشتاري و شنيداري خود را ارتقاء دهيم.

بيشتر
سال 1401 «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین»