.
شماره تماس مدیران شهرستان ها

شماره تماس مدیران شهرستان‌ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

اداره

تلفن

فاکس

1

محمد ایران نژاد

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک

32891331

32822136

2

اکبر کشت پرور

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز

12- 32246211

32246210

3

مجتبی خاکپور

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج

34622622

34622622

4

احمد زارعی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوئین‌زهرا

34222569

34225525

34224894

5

محمد جلیلوند

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان

1-35237104

35237105

6

جمشید کاوسی

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین

33378625

33378625

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *