ارزشیابی عملکرد کارکنان  :
كليه  مديران و كاركنان پس از مطالعه  دستورالعمل مربوطه  به ارزشيابي سالانه  و تكميل فرم ارزشيابي و تاييد مسئول مافوق نسبت به ارسال آن از طريق اتوماسيون اداري اقدام نمايند.

سال 1398  سال رونق تولید