اخبار برگزیده

تشکیل شورای اداری حفاظت محیط زیست استان کرمان و برگزاری دوره آموزشی در شهرستان زرند به میزبانی کک سازی

به گزارش رحیم منتظر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرند کرمان شورای اداری حفاظت محیط زیست استان کرمان در شهرستان زرند برگزار شد. در این جلسه که مدیر کل به همراهی معاون نظارت و پایش، رئیس اداره ارزیابی و عملکرد و سایر روسای شهرستان ها حضور داشتند از صنایع شهرستان زرند( کارخانجات کک سازی) بازدید و در ادامه با برگزاری دوره آموزشی پایان یافت
عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد