شماره تماس مدیران اداره کل

1397/2/10 دوشنبه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
مرجان شاکری مدیرکل 034-31218039
محمد بیگ زاده معاون توسعه مدیریت و منابع 034-31218075
نجمه نظری  معاون فنی 034-31218109
داریوش غفاری معاون نظارت و پایش  034-31218101
مسعود رئیسی مجد مشاور مالی،رئیس اداره برنامه ریزی و منابع 034-31218077
محمدابراهیم صحتی رییس اداره محیط طبیعی 034-31218008
قاسم شکری زاده رییس اداره محیط انسانی 034-31218064
رزا پیروزیان رییس اداره امور آزمایشگاهها 034-31218050
منصور پورسینا رییس اداره امور حیات وحش 034-31218092
نجمه نظری رییس اداره پایش 034-31218047
سیدوحیدسیدجعفری  رییس اداره امور اداری 034-31218035
فرشته خالقی رییس اداره آموزش و پژوهش 034-31218023
امید صفوی رییس اداره حراست 034-31218017
نادرسیدی رییس اداره بازرسی ، مدیریت عملکرد 034-31218091
ابراهیم برجسته فرمانده یگان حفاظت 034-31218058
ابراهیم فصیحی هرندی رئیس اداره روابط عمومی  034-31218101
الهام سلطانی رییس اداره امور مالی 034-31218062
بيشتر
سال 1398  سال رونق توليد