شکایات

شکایات

جهت رفاه مردم عزیز در خصوص رسیدگی به شکایات مردمی،صیانت از حقوق شهروندی می تواند از درگاه های ذیل استفاده نمایید.

شکایت مردمی:

URL: ../Home/Default.aspx?CategoryID=c8ec3579-3e20-49d3-95b0-a61628b62d78

سامانه سامد با شماره تماس 111:
https://shekayat.bazresi.ir/index8ecb.html?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=134

 
نسخه قابل چاپ
سال 1399 جهش تولید